dot
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
Conice in The Mall Power mall
Conice CTW
Conice seacon

ข้อตกลงสำหรับผู้ใช้บริการ และนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท โคไน้ซ์ อีเล็คโทรนิค จำกัด จัดทำเว็บไซต์นี้เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า และบริการต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่าง ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ สามารถทำการแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงข้อตกลงสำหรับผู้ใช้บริการต่างๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบแต่อย่างใด

กรุณาอ่านข้อตกลงสำหรับผู้ใช้บริการต่างๆ เหล่านี้โดยละเอียด บริษัทฯ จะถือว่าผู้ใช้บริการเว็บไซต์แห่งนี้ทุกท่าน ยอมรับในข้อตกลงสำหรับผู้ใช้บริการต่างๆ ดังกล่าวนี้ โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ด้านล่าง หากท่านไม่ประสงค์ที่จะยอมรับในข้อตกลงสำหรับผู้ใช้บริการดังกล่าว กรุณาหยุดการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่านในขณะนี้

ข้อตกลงสำหรับผู้ใช้บริการ

นโยบายความเป็นส่วนตัว


ลิขสิทธิ์

ข้อความ เนื้อหา รปภาพ ที่ปรากฏบนหน้าจอต่างๆของเว็บไซต์แห่งนี้ เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท โคไน้ซ์ อีเล็คโทรนิค จำกัด (ยกเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น) ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ภายในเว็บไซต์ บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้มีการลอกเลียน ทำซ้ำ หรือปลอมแปลงเนื้อหาสาระ เครื่องหมายการค้า และสิ่งต่างๆ ที่ได้พัฒนาขึ้นโดยบริษัทฯ เพื่อนำไปใช้ในการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าโดยมิได้รับอนุญาติเป็นหนังสือโดย ชัดเจนจากบริษัทฯ ก่อน และทางบริษัทฯ มีสิทธิที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ละเมิดลิขสิทธิ์

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์(อีเมล์)แบบอัตโนมัติถึงท่านนั้น บริษัทฯ จะใช้ระบบนี้จัดส่งข้อมูลในการทำรายการต่างๆ ของท่านกับเว็บไซต์ อาทิเช่น การแจ้งยืนยันการสมัครสมาชิก การแจ้งยืนยันการสั่งซื้อสินค้า เป็นต้น ทั้งนี้ยังใช้เพื่อการแจ้งข่าวสารต่างๆ อาทิเช่นแจ้งสินค้าตัวใหม่ ข่าวคราวความเคลื่อนไหว แจ้งโปรโมชั่นของสินค้า เป็นต้น และการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์นี้ ยังรวมไปถึงการติดต่อสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ กับท่านอีกด้วย

การเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ท่านสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ เพื่อการค้นหาสินค้าและบริการต่างๆ และสามารถสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทฯ ในกรณีที่ไม่ต้องการลงทะเบียนไว้กับบริษัทฯ และไม่ต้องการได้รับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมจากบริษัทฯ

หากท่านต้องการลงทะเบียนหรือสมัครเป็นสมาชิกออนไลน์ของบริษัทฯ และ/หรือต้องการรับข้อมูลข่าวสารใหม่เพิ่มเติมจากบริษัทฯ ท่านต้องยินยอมและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

  • ผู้ใช้บริการจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่บริษัทฯ ได้ร้องขอในขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิกเพื่อใช้บริการในเว็บไซต์แห่งนี้
  • ผู้ใช้บริการต้องยอมรับในข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อตกลงต่างๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้
  • บริษัทฯ สามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกของท่านได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ตรวจสอบพบว่าท่านได้ละเมิดข้อกำหนดและ/หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้กำหนดเอาไว้

การรวบรวมและสงวนข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะนำไปใช้ในการดำเนินงานต่างๆ ภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สำเร็จ ลุล่วงไปได้อย่างราบรื่น อีกทั้งยังนำมาพัฒนาการบริการให้ดีขึ้นกว่าเดิม บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง ผ่านกระบวนการลงทะเบียนและ/หรือ การสมัครสมาชิก หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลเช่น ชื่อ ที่อยู่ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(อีเมล์แอดเดรส) เบอร์โทรศัพท์ ตลอดจนถึงการทำกิจกรรมต่างๆ ที่ท่านได้กระทำในเว็บไชต์แห่งนี้ บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลเหล่านั้นของท่านไว้เป็นความลับ

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะถูกเก็บรวบรวมและสงวนไว้ในช่วงระหว่างระยะเวลาที่บริษัทฯ และท่านมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจต่อกัน นอกจากนี้ การสื่อสารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์(อีเมล์) ทางบริษัทฯ อาจจะเก็บเนื้อหาในอีเมล์นั้นไว้ เพื่อใช้ในการตอบข้อสงสัยของท่าน ให้กระจ่าง ชัดเจน

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับการบริการที่ดีจากบริษัทฯ ผ่านเว็บไซด์แห่งนี้ อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อท่านได้ให้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน ข้อมูลดังกล่าวนั้นจะถูกเก็บรวบรวมเอาไว้ เพื่อนำมาใช้ให้การดำเนินการต่างๆ ให้สำเร็จ ลุล่วงไปได้อย่างราบรื่น อีกทั้งข้อมูลเหล่านั้นจะถูกเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัย โดยบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว (เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นๆ)

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ไม่จัดสรรหรือขาย แลกเปลี่ยน ให้เช่าซื้อ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่นๆ และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยอิสระ นอกจากนี้บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในเว็บไชต์แห่งนี้ เว้นแต่

  1. ทางบริษัทฯ หรือท่านได้ร้องขอ และ/หรือ ท่านได้ให้อำนาจแก่บริษัทฯ หรือ
  2. ข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลเพื่อช่วยในการดำเนินการต่างๆ ของท่าน ให้สำเร็จลุล่วง หรือ
  3. ข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลอันแสดงถึงตัวท่านแต่ไม่ใช่ชื่อจริงของท่าน (นามแฝง)

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ มีมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อคุ้มครองข้อมูลต่างๆ ของผู้ใช้บริการ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลนั้น จะมีเฉพาะเจ้าหน้าที่ ที่มีอำนาจของบริษัทฯ เท่านั้น ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้ ท่านก็สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้เช่นกัน โดยสามารถแก้ไข/เปลี่ยนแปลง ข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ของท่านได้ ทั้งนี้ข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการคุ้มครองโดยการใช้รหัสผ่าน ทั้งนี้ท่านต้องรับผิดชอบในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและรหัสผ่านของท่าน ด้วยเช่นกัน ซึ่งมีเพียงท่านเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้

ข้อยกเว้นความรับผิด

ท่านได้รับทราบและตกลงยินยอมว่า หากข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องของท่าน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไป หรือข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกโจรกรรมทางคอมพิวเตอร์ สูญหาย หรือเสียหายซึ่งมิใช่ความผิดของบริษัทฯ และการใช้บริการของท่าน ในทุกๆ ครั้งที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์แห่งนี้ บริษัทฯ ถือว่าท่านตกลงยอมรับในข้อตกลงต่างๆ และนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และฉบับต่อๆ ไป โดยบริษัทฯ ไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ

บริษัท โคไน้ซ์ อีเล็คโทรนิค จำกัด ขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดทั้งปวงอันเกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ หรือเหตุอื่นใดที่ไม่ได้เกิดจากความผิดของบริษัทฯ

ข้อแนะนำ : ท่านไม่ควรเปิดเผยรหัสผ่านของท่านต่อบุคคลใดๆ และท่านควรออกจากการใช้คอมพิวเตอร์เบราเซอร์ของท่าน ทุกครั้งที่ท่านเลิกใช้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลอื่นไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่าน และไม่สามารถทำการอันใดเสมือนว่าเป็นตัวท่านได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากท่านใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับผู้อื่น หรือใช้คอมพิวเตอร์ในที่สาธารณะ เช่น ห้องสมุด หรือ บริการอินเตอร์เน็ต ท่านควรเพิ่มความระมัดระวังให้มากยิ่งขึ้นหน้า 1/1
1
[Go to top]